REHABİLİTASYON PROJELERİ

Rehabilitasyon projesi nedir?

Madencilik faaliyetleri yapılan sahanın rehabilitesi amacı ile hazırlanacak proje rehabilitasyon projesi olarak tanımlanıyor.

Rehabilite ise, izinli sahada, izin süresi başlangıcından sona ermesine kadar geçen sürede; çevre emniyetinin sağlanarak, rehabilitasyon projesine uygun olarak ıslah edilmesi, doğaya kazandırılması ve orman ekosisteminin tesisi amacıyla ağaçlandırma ve silvikültür teknikleri kullanılarak çevreye uyumlu hale getirilmesi işlemleri olarak karşımıza çıkıyor.

Rehabilitasyon projesi ve rehabilite işlemi ile ilgili yasal hükümler, Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği kapsamında yer alıyor.

Rehabilitasyon projesi :

MADDE 16 – (1) Maden işletme, maden tesis ve altyapı tesis izinlerinde Ek-1’de yer alan rehabilitasyon projesi düzenlenir.

(2) Rehabilitasyon projeleri; madencilik faaliyeti sonucunda oluşabilecek topoğrafik yapının madenin işletme projesine göre belirlenmesi sonrasında, rehabilite ile oluşturulabilecek yeni topoğrafyanın belirlenmesi, toprak ıslahı ve orman kurma esasları dikkate alınarak ormancılık bürosu mensuplarınca düzenlenir. İzin sahibince rehabilitasyon projesinin uygulanacağı taahhüt edilir.

(3) Rehabilitasyon projelerinin; rehabilite işlemi için madencilik faaliyeti öncesi izin alanı içerisinde koordinatları belirli alanlarda depolanmış madencilik faaliyeti yapılan alana ait yüzeydeki veya yüzeye yakın olan verimli toprak tabakasının madencilik faaliyetinin bitmesini takiben taşınarak rehabilite maksatlı kullanımı hariç, izin alanı dışından toprak veya malzeme naklini içermemesi gerekir.

(4) Pasa döküm alanı, atık barajı gibi taşınması mümkün olmayan tesis veya altyapı tesisleri için alınacak önlemler rehabilitasyon projesinde ayrıca düzenlenir.

(5) Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası içerisinde Ek-1’de yer alan formattaki bilgilerin yer alması, hazırlayanlar arasında orman mühendisi veya orman yüksek mühendisinin bulunması, dışarıdan toprak ve malzeme nakli içermemesi halinde rehabilitasyon projesi istenmez.

(6) Rehabilitasyon projesi Bakanlıkça izin verilen alanlar için yapılır. İlave talep edilen izinler için, mevcut izinleri de kapsayan revize rehabilitasyon projesi düzenlenir. İzin sürecinde rehabilitasyon projesinde meydana gelebilecek değişiklikler için yeni rehabilitasyon projesi verilir. Temdit edilecek izinlerde rehabilitasyon projesinin revizyonu istenir.

(7) Rehabilitasyon projesinde, madencilik faaliyeti yapılacak alanda yüzeydeki veya yüzeye yakın olan verimli toprak tabakasının depolanacağı yerler, izin alanı içerisinde koordinatları ile birlikte ayrıca gösterilir.

(8) Aynı ruhsat alanında eş zamanlı olarak talep edilen maden işletme, maden tesis ve altyapı tesislerini kapsayan tek bir rehabilitasyon projesi tanzim edilebilir.

Rehabilite nedir?

MADDE 17 – (1) İzin sahibi, madencilik faaliyetleri yaptığı alanları taahhüt senedi hükümlerine ve rehabilitasyon projesine göre rehabilite etmek zorundadır. Rehabilite, madencilik faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte başlar, madencilik faaliyetleri sırasında devam eder, iznin bittiği tarihte rehabilitenin de bitirilmesi esastır. Bu tarihte rehabilite bitirilemezse bölge müdürlüğünce üç ay ek süre verilir. Rehabilite için verilen bu ek sürede madencilik faaliyetine izin verilmez. Bu sürede bedellerin alınmasına devam edilir.

(2) İzin sahibince rehabilite işleminin yapılmaması halinde bu işlem orman idaresince yapılır veya yaptırılır. Yapılan masraflar Maden Kanununun 32 nci maddesi gereğince alınan çevre ile uyum teminatından karşılanır. Teminatın yeterli olmaması durumunda eksik kalan masraflar 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre izin sahibinden tahsil edilir.